Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

(dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“)

I. Úvod

 1. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu k tomuto datu, a zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR). Účelem oznámení o ochraně osobních údajů je sdílet základní principy zpracování osobních údajů se zúčastněnými subjekty údajů (účastníky).
 2. Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů:
 1. Provozovatel webových stránek: Future Petz s.r.o., Kramoly 793/21, Střekov, 400 03 Ústí a Labem, IC: 09426426, DIC: CZ09426426, e-mail: hi@scanmy.name
 2. SGL: Six Guys Labs, s.r.o., Slovanská 16, 301 00 Plzeň, IC: 054 09 969, DIC: CZ05409969, e-mail: hi@actijoy.com
 3. Účastník: jednotlivec, který zaregistruje svého mazlíčka v databázi ScanMy.Name (dále jen „databáze“) (česky cipovanypes.cz); and 
 4. Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště (v minimálním rozsahu země a regionu), e-mail a telefonní číslo účastníka

Provozovatel webových stránek a SGL jako společní správci údajů (jak je definováno v článku 26 GDPR) tímto informují o způsobu a rozsahu jimi prováděného zpracování osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů také obsahuje informace o právech účastníka souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 1. Provozovatel webových stránek je soukromá společnost s ručením omezeným zabývající se vývojem a údržbou databáze identifikovaných zvířat v zájmovém chovu (prostřednictvím čipu) a za tímto účelem databázi udržuje a provozuje. SGL poskytuje mobilní aplikaci Actijoy, která je připojena k databázi a zpracovává osobní údaje nahrané do databáze.
 2. V rámci svých obchodních aktivit zpracovávají provozovatel webových stránek a SGL jako společní kontroloři níže uvedený rozsah osobních údajů:
  1. osobní údaje v rozsahu, v jakém byly poskytnuty účastníkem v souvislosti s databázovou objednávkou zpracovávanou prostřednictvím webových stránek, v souvislosti s platbou za databázi účastníkem; a
  2. pro účely definované níže.

Provozovatel webových stránek a SGL zpracovávají osobní údaje účastníků také v souvislosti s marketingem společných správců údajů.

 1. Provozovatel webových stránek a SGL jsou společní správci údajů. Osobní údaje zpracovávají níže uvedení správci údajů a zpracovatelé údajů:

Správci údajů:

 1. Future Petz s.r.o., Kramoly 793/21, Střekov, 400 03 Ústí a Labem
 2. Six Guys Labs, s.r.o., Slovanská 16, 301 00 Plzeň, Česká republika

Zpracovatelé dat:

 1. The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, stát Georgia, společnost s ručením omezeným v USA
 2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google
 3. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Analytics

Služby obsažené v této části umožňují provozovateli webových stránek sledovat a analyzovat webový provoz a lze je použít ke sledování chování účastníků.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání webových stránek / produktů / služeb, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.

Google může použít shromážděné údaje k kontextualizaci a personalizaci reklam vlastní reklamní sítě.

Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Analytics. Odhlášení sledování proveďte přes označený odkaz.

II. Účel zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel webových stránek zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Provoz databáze provozovatelem webových stránek pro účastníky (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR). Z toho vyplývají další zákonné povinnosti, a proto musí Provozovatel webových stránek zpracovávat Osobní údaje pro tento konkrétní účel (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR);
  2. Marketingové účely, aby Provozovatel webových stránek mohl přizpůsobit svou nabídku produktů a služeb a marketingové informace potřebám Účastníka, a pro tento konkrétní účel získá od Účastníka jednoznačný souhlas. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
  3. Oprávněné zájmy provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR), které spočívají v řádném plnění jeho povinností vůči účastníkovi (účastníkům), ochraně dobré pověsti provozovatele webových stránek jako správce webu a ochrana jeho vlastnických zájmů v případě možného soudního sporu.
 1. Společnost SGL zpracovává osobní údaje pro následující účely:
 2. Provoz mobilní aplikace Actijoy za účelem využití Databáze Účastníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z toho vyplývají další zákonné povinnosti, a proto SGL musí zpracovávat osobní údaje pro tento konkrétní účel (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR);
 3. Marketingové účely, aby společnost SGL mohla přizpůsobit svou nabídku produktů a služeb a marketingové informace potřebám účastníka, a pro tento konkrétní účel získá od účastníka jednoznačný souhlas. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

III. Ochrana osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů

 1. Na účastníky se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 1. Účastník tímto souhlasí a potvrzuje, že (i) v okamžiku, kdy účastník vstoupí na webovou stránku, může provozovatel webových stránek shromažďovat informace o takovém používání webových stránek pomocí cookies a dalších technologií (informace o jazyce, zemi a dříve navštívených stránkách) ). Shromážděné cookies se používají ve velmi omezeném rozsahu nezbytném pro technické účely (funkčnost webových stránek) a ukládají se až 5 let v souladu s mezinárodními standardy NAI – https://www.networkadvertising.org. Tyto informace nelze spojit s žádným jednotlivcem. Používáním této webové stránky účastník souhlasí s používáním cookies provozovatelem webové stránky, jak je popsáno v tomto oznámení o cookies; a (ii) v okamžiku, kdy Účastník vyplní a odešle Provozovateli webových stránek své osobní údaje, zahájí Provozovatel webových stránek zpracování osobních údajů pro účely uvedené v článku II ad 1. výše a SGL zahájí zpracování osobních údajů pro účely v článku II ad 2. výše.
 1. Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, je nemožné poskytovat služby spojené s databází provozovatelem webových stránek a SGL a / nebo poskytovat produkty a / nebo služby v souladu s nimi. Osobní údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb / produktů.
 2. Sdílení osobních údajů s provozovatelem webových stránek a společností SGL je obecně zákonným požadavkem. Pokud jde o použití osobních údajů pro marketingové účely, vyžaduje souhlas účastníka. Pokud účastník odmítne poskytnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, provozovatel webových stránek a SGL tímto potvrzují, že takové odmítnutí nebude mít za následek odmítnutí poskytovat služby / produkty provozovatelem webových stránek a / nebo SGL, ale pouze ve verzi dostupné zde [vložte odkaz na produkt Premium].
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace účastníka v databázi nebo po dobu uvedenou v souhlasu. Účastník se může odhlásit z marketingových služeb společnými správci údajů způsobem, který je uveden níže, ale poté si provozovatel webových stránek a SGL vyhrazují právo změnit jakýkoliv produkt na produkt Premium a účtovat další poplatek podle aktuálního ceníku .
 4. V případě nahrání osobních údajů do databáze budou osobní údaje zpracovány a archivovány během následujících 15 let po nahrání osobních údajů do databáze, v případě jakýchkoliv sporů týkajících se účelu ochrany webových stránek. Oprávněné zájmy provozovatele a / nebo SGL.
 5. Pro účely plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů vyplývající ze zák. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla), účetní doklady archivovány a dále zpracovávány po dobu 15 let počínaje kalendářním rokem následujícím po rok, kdy se platba provádí Účastníkovi.
 6. Po uplynutí výše uvedených období (jak je uvedeno v čl. 5, 6, 7) provozovatel webových stránek a SGL zničí osobní údaje.
 7. Účastník je povinen sdílet pouze správné a pravdivé osobní údaje.
 8. Provozovatel webových stránek a SGL vyvinou veškeré úsilí k ochraně osobních údajů před nezákonným zpracováním osobních údajů.
 9. Osobní údaje účastníků budou předány následujícím třetím stranám, třetím zemím nebo mezinárodním organizacím:
  1. Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, stát Georgia, společnost s ručením omezeným v USA, která se používá jako marketingová platforma, zatímco osobní údaje účastníků budou sdíleny s tímto zpracovatelem v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a podmínky Podmínky použití.
  2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google
  3. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook
 10. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky, nikoli však automatizovaným způsobem.
 11. Účastník tímto potvrzuje, že si je vědom svých osobních údajů, které jsou ukládány a ukládány do společnosti Google LLC. Provozovatel webových stránek používá následující službu Disk Google, která je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

 1. Práva účastníka ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 1. Účastník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě, že ke zpracování osobních údajů dojde na základě souhlasu). Odvolání souhlasu není možné pro zpracování, ke kterému dochází na základě zákonných povinností provozovatele webových stránek a společnosti SGL. Jakékoli zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu je nadále legitimní a není ovlivněno odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na žádné jiné zpracování osobních údajů, které je založeno na jiném zákonném základě, než je souhlas (zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro poskytování služeb souvisejících s databází, pro plnění zákonných povinností Provozovatel webových stránek a SGL etc.) Souhlas lze odvolat následujícími způsoby: zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: support@scanmy.name
 2. Kromě výše uvedeného má Účastník následující práva:
  1. Být informován o zpracování svých osobních údajů 

Účastník je oprávněn požádat některého ze společných správců údajů o informace, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovány, má účastník právo získat informace o totožnosti a kontaktních údajích provozovatele webových stránek a / nebo SGL, jeho zástupců nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je jmenován, o účelu zpracování osobních údajů, o kategorie příslušných osobních údajů, příjemci osobních údajů a jejich kategorie, o oprávněných zájmech provozovatele webových stránek a / nebo SGL, seznam práv účastníka a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Údaje, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od účastníka, veškeré dostupné informace o jejich zdroji a případně informace o existenci automatizovaného zpracování a profilování. 

Pokud provozovatel webových stránek nebo SGL zamýšlí zpracovávat osobní údaje účastníka pro jakýkoli jiný účel, než pro ten, pro který byly získány, bude provozovatel webových stránek účastníka informovat o tomto jiném účelu a poskytne další relevantní informace nebo předem shromáždí potřebný souhlas (tj. před tímto zpracováním).

 1. Požádat provozovatele webových stránek o přístup ke svým osobním údajům

Pokud jsou účastníkovy osobní údaje zpracovávány je Účastník oprávněn získat informace od provozovatele webových stránek / SGL. Pokud jsou zpracovávány, má účastník právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích, období, po které budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od provozovatele webových stránek opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se účastníka nebo vznést námitku proti takovému zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Účastník má právo na zpracování kopie osobních údajů, avšak za dodržení práva, že taková kopie nebude mít negativní dopad na práva a svobody jiných fyzických osob.

 1. Právo na opravu

Pokud došlo ke změně na straně účastníka, např. změna místa bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla, má Účastník právo požádat Provozovatele webových stránek o změnu zpracovávaných Osobních údajů. Účastník má navíc právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného potvrzení.

 1. Právo na výmaz (“právo být zapomenut”)

V určitých případech má Účastník právo požádat Provozovatele Webu nebo SGL o vymazání jeho Osobních údajů. Takový případ nastane, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro svůj původní účel a neexistuje žádný nový zákonný účel. Provozovatel webových stránek osobní údaje po uplynutí doby zpracování osobních údajů automaticky vymaže, avšak účastník o ně může kdykoli požádat. Taková žádost bude individuálně posouzena (i když existuje právo na výmaz, může mít provozovatel webových stránek nebo SGL jinou zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem uchovat si osobní údaje) a rozhodnutí bude účastníkovi sděleno.

 1. Právo na omezení zpracování

Provozovatel webových stránek a SGL zpracovávají osobní údaje účastníka pouze v nezbytném rozsahu. Pokud byl Účastník toho názoru, že Provozovatel webových stránek a / nebo SGL překročil nezbytný rozsah zpracování osobních údajů, může Účastník podat žádost o omezení zpracování svých osobních údajů pouze v rozsahu nezbytných právních důvodů nebo k blokování jeho osobních údajů. Tato žádost bude individuálně posouzena a rozhodnutí bude sděleno účastníkovi.

 1. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Účastník může podat stížnost nebo stížnost na zpracování svých osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad v České republice) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webová stránka: https://www.uoou.cz/.

 1. Pokud se Účastník domnívá, že Provozovatel webových stránek a / nebo SGL zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat SGL o vysvětlení, a to e-mailem na adresu hi@actijoy.com
  2. požádat provozovatele webových stránek o vysvětlení, a to e-mailem na hi@scanmy.name
  3. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu hi@actijoy.com nebo hi@scanmy.name , aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

 1. Účastník může uplatnit svá práva písemně na následující adrese:

Future Petz s.r.o., Kramoly 793/21, Střekov, 400 03 Ústí and Labem, IC: 09426426, DIC: CZ09426426, e-mail: hi@scanmy.name

Six Guys Labs, s. r. o., Slovanska 16, Pilsen, 326 00, Czech Republic, e-mail: hi@actijoy.com 

 1. Pokud účastník požádá o informace o rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, poskytne je provozovatel webových stránek nebo SGL bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení žádosti, na adresu hi@scanmy.name nebo hi @ actijoy.com nebo na registrovanou adresu některého ze společných správců údajů.
 2. Pokud účastník uplatní své právo na přístup ke svým osobním údajům elektronicky, bude provozovatel webových stránek / SGL sdílet požadované informace také elektronicky, pokud účastník nepožádá o jinou formu těchto informací.
 3. Provozovatel webových stránek nebo SGL má právo účtovat přiměřené administrativní náklady související s opakovanými a neoprávněnými žádostmi o poskytnutí tištěné kopie informací, o nichž jsou osobní údaje zpracovávány.
 4. Osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování a lze je použít k profilování v rámci marketingových aktivit kteréhokoliv ze společných správců údajů. Používají níže uvedené metody:
  1. Analýza aktivit účastníka na webových stránkách správce
 5. V důsledku výše uvedených aktivit Provozovatele Webu budou aktivity Účastníka na internetových stránkách mapovány a vyhodnocovány, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Tyto činnosti však umožňují provozovateli webových stránek zasílat přizpůsobené nabídky produktů a služeb, které by mohly být vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování v zájmu účastníka.
 • Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zpracování osobních údajů a související se zpracováním osobních údajů se řídí českým právem, bez ohledu na to, kde k nim byl přístup proveden. Případný spor budou řešit soudy v České republice.
 2. Účastník, který prostřednictvím registračního formuláře poskytne své Osobní údaje za účelem registrace k databázi nebo se přihlásí k marketingovým kampaním na adrese www.sanmy.name za účelem využívání služeb Provozovatele/SGL či poskytnou souhlas se zpracováváním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a ProvozovatelúSGL jejich činnost nijak neovlivňuje.
 3. Toto oznámení o ochraně osobních údajů může provozovatel webových stránek kdykoli změnit. Provozovatel webových stránek informuje účastníky prostřednictvím webových stránek nejméně 30 dní předem.
 4. Toto oznámení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2020.